Skolens fokusområder skoleåret 2018-2019

Hønefoss videregående skoles fokusområder tar utgangspunkt i målene i Buskerud fylkes handlingsprogram. For skoleåret 2018 – 2019 har vi valgt ut fire områder vi ønsker å satse ekstra på:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

SYR – Sammenheng, yrkesretting og relevans 

Hensikten er å styrke elevenes opplæring når det gjelder sammenheng, yrkesretting og relevans (SYR), noe som må sees i sammenheng med målsettingen for Kunnskapsskolen: Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall. Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap og kjennetegnes ved gode relasjoner, tilhørighet, relevans, tydelige mål og tilbakemeldinger, samt variasjon og nytenkning.

Lærerne er organisert i team rundt klassen med hyppige møter der det bl a arbeides må å lage/samordne planer for å skape helhet i elevens opplæring og sørge for god elevinvolvering, utnytte lærernes ressurser best mulig for å styrke elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter.

SYR har vi hatt som fokusområde i flere år, men ønsker stadig å videreutvikle dette arbeidet og har derfor fortsatt fokus på SYR.


Fagfornyelsen 

Fra 2020 kommer ny struktur på yrkesfaglige utdanningsprogram og nye læreplaner i alle fag. Skolen må forberede seg allerede nå på endringene og vi setter av tid og ressurser i skoleåret 2018-2019 for å være best mulig forberedt.


Samarbeid skole-arbeidsliv

Vi formaliserer samarbeidet skole-arbeidsliv i større grad enn tidligere bl a gjennom gjensidige avtaler, fellessamlinger, elever i praksis og hospitering.


Utnytte digitale ressurser

Vi ønsker å framstå mest mulig enhetlig overfor våre elever, og innfører obligatorisk bruk av Planer i vårt LMS itslearning som et ledd i å oppnå dette. Vi setter av tid på planleggingsdager, møtetid, mm for å sette alle lærerne i stand til å ta i bruk Planer og vil følge opp arbeidet gjennom hele skoleåret.

Buskerud fylke rullet ut Office365 til hele organisasjonen i 2017. Vi ønsker å utnytte de mulighetene O365 gir i enda større grad – både de pedagogiske gevinstene og som skolens digitale kommunikasjonsplattform.


Publisert 3. juli 2015, oppdatert 9. august 2018.