Omvalg, fritak og vurdering

Her finner du informasjon om omvalg, fritak og vurdering i videregående skole.

Omvalg og fritak
Ved omvalg gir eleven skolen beskjed dersom hun/han ønsker å følge avsluttede fellesfag på nytt. Dette gjelder Matematikk og Naturfag på Vg1, og Norsk, Engelsk og Samfunnsfag på Vg2. Ved oppnådd sluttvurdering i samme fellesfag flere ganger skal den sist oppnådde karakteren som er 2 eller bedre føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. 

Elever som har fullført og bestått fellesfag tidligere trenger ikke søke om fritak fra fagene, men vi gjør oppmerksom på at reduksjon i timetall blir meldt til Lånekassen. Dette kan få konsekvenser for tildeling av stipend/lån.

Fritak i kroppsøvingsfaget
Elever som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av kroppsøvingsfaget, skal gis tilrettelagt opplæring. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes på vanlig måte, skal det gis fritak for vurdering bare i den praktiske delen. Rektor avgjør etter søknad om elev skal få fritak i den praktiske delen av faget. Eleven må søke skriftlig og legge ved uttalelse fra faglærer og utfylt «veiledning» fra lege. Skjema fås på skolen og må tas med til lege.

Karakterterminer
Skoleåret er inndelt i to terminer:

  • Første termin går fra skolestart og avsluttes i midten av januar med halvårsvurdering
  • Etter andre termin gis standpunktkarakterer (terminkarakter i gjennomgående fellesfag på Vg1 yrkesfag; norsk, engelsk og kroppsøving)

Fagkarakterer, bestått
Grovt sett betyr karakterene 5 og 6 «over middels grad av måloppnåelse», 3 og 4 «middels grad av måloppnåelse», 1 og 2 «under middels grad av måloppnåelse». Karakterene 2 og bedre er bestått. 

Standpunktkarakter/terminkarakterer
For høyt fravær kan medføre at det ikke er grunnlag for å sette karakter.  Uten standpunkt (IV – ikke vurdering) i ett eller flere fag regnes skoleåret ikke som fullført og kan skape vansker for videre utdanning. Standpunktkarakter kan likevel i helt spesielle tilfeller gis sjøl om det ikke blei gitt vurdering i første termin. Eleven skal varsles hvis det er fare for ikke å få termin- og/eller standpunktkarakter.

Vurdering uten tallkarakter

Elever som er fritatt for vurdering med tallkarakter skal ha halvårsvurdering uten tallkarakter.

Orden og atferd
For elever skal det gis én karakter for orden og én karakter for atferd.
Ordenskarakteren gir uttrykk for
   om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet.
Atferdskarakteren gir uttrykk for
   om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig. 

Karakterer gis etter 3-delt skala God, Nokså god, Lite god. Fare for nedsatt karakter skal varsles. Nokså god gis ved klare avvik fra vanlig orden og vanlig adferd. Lite god gis i ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. Hønefoss videregående skoles utfyllende kriterier for å sette karakter i orden og atferd finner du her. 

Eksamen
Eksamen(er) i ett eller flere fag som er holdt før vedtaket om standpunktkarakter(er) er gjort, vil bli annullert dersom eleven ikke har oppnådd standpunktkarakter i faget/fagene.

Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon kan utstedes til elever

  • vitnemål - for fullført og bestått treårig løp
  • kompetansebevis - for de som går ut i lære, lærekandidater o.a.
  • karakterprotokoll - for årskurs (gjelder hovedsakelig de som har avsluttet Vg1)
  • bekreftelse på gjennomgått opplæring

Dokumentasjonen utstedes av skolen. Mister du dokumentasjonen vil skolen utstede ny mot at du betaler kr. 250,-

Elever som kommer fra andre videregående skoler skal levere utskrift av karakterprotokoll eller kopi av kompetansebevis seinest en måned etter at de har startet utdanning ved vår skole.

Klage på karakterer
Elever som mener de har fått feil karakterer i standpunkt eller til eksamen, har rett til å klage på avgjørelsen. Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter kan også påklages. Det blir gitt nærmere orientering om klageretten og klagefrister i forbindelse med eksamen.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 6. juli 2018.