Ekskursjoner

Her finner du skolens regler for ekskursjoner.

Inntil to ekskursjoner for klassen/trinnet gratis. Eventuelle andre faglige ekskursjoner må klassen finansiere sjøl ved inntjening. 

Definisjoner
Med ekskursjon menes her reiser/turer/bedriftsbesøk etc. som blir arrangert av skolen for klasser som en del av skolens undervisningsopplegg og i samsvar med læreplanene. 

Økonomi
Gratisprinsippet for videregående opplæring gjør at elever ikke kan pålegges å betale for ekskursjoner.  Skolens budsjett setter snevre rammer for hva skolen kan bekoste.  Det er lagt opp til at hver klasse får gratis transport på inntil to faglige ekskursjonsdager i løpet av et skoleår. Faglige turer i skolens regi ut over dette må klassen skaffe penger til på annet vis. 

Reiselengde/tidsrammer
Ekskursjonsmålet bør ligge så nær skolen som mulig. Ekskursjonen bør vanligvis ikke strekke seg ut over en dag. Når pedagogiske, faglige eller andre særlige grunner tilsier det, kan det arrangeres turer som varer lengre. 

Når ekskursjonen strekker seg ut over en dag, skal foresatte gi skriftlig godkjenning for umyndige elever. Skjema ”Regler for studiereiser” skal leses og undertegnes av elev og evt foresatt. 

Reiseleder(e)
Ved alle ekskursjoner skal det være en ansvarlig reiseleder (lærer). Ved ekskursjoner der umyndige elever deltar og turen strekker seg ut over en dag skal det normalt være to reiseledere. Ansvarshavende lærer skal ved alle ekskursjoner levere inn passasjerliste til ekspedisjonen. 

Elevens plikt til å delta
Eleven plikter å delta i godkjente ekskursjoner, eventuelt alternative opplegg, på samme måte som i den ordinære undervisningen. Fravær blir registrert på vanlig måte. Vanligvis godkjennes ikke turer/ekskursjoner uten at de fleste i klassen har anledning til å delta.

Elever som med gyldig grunn ikke kan delta på turen, skal ha et på forhånd godkjent alternativt undervisningsopplegg. Dette opplegget kan ikke medføre ekstrabelastninger for skolens økonomi. 

Skolens reglement gjelder
Det presiseres at skolens reglement gjelder ved alle ekskursjoner. 

Bruk av privatbiler
Bruk av privatbiler kan kun tillates i helt spesielle tilfeller. Det må da på forhånd være gjort klare avtaler om gjennomføring av turen. Umyndige passasjerer må få skriftlig tillatelse hjemmefra til å sitte på med privatbiler. Det er områdeleder som avgjør dette i samråd med rektor. 

Utenlandsekskursjoner
Ved turer til utlandet plikter ansvarlig reiseleder i god tid å sjekke at nødvendige forsikringer og reisedokumenter for deltagerne er i orden. 

Utenlandsturer må gå inn i skolens internasjonaliseringsarbeid, og må finansieres ved bevilgninger fra utvekslingsprogrammer eller andre eksterne bidragsytere.  Skolen kan dekke godtgjørelsen til lærere som deltar på slike ekskursjoner. Søknad om tillatelse til og dekning av ekstrautgifter til tur må foreligge seinest en måned før en eventuell utenlandsekskursjon begynner. 

Privatturer
Skolen er ikke ansvarlig for turer som arrangeres av elever på egen hånd uten skolens medvirkning. Lærere skal ikke delta på elevturer som privatpersoner. Bruk av skolens navn i forbindelse med bestilling av billetter, overnattingssted etc. må ikke forekomme i slike tilfeller. 

Rapport
Etter at utenlandsekskursjoner er gjennomført, skriver ansvarlig reiseleder en kort rapport til den som har godkjent turen om hvordan turen/ekskursjonen har blitt gjennomført. 


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 29. juni 2015.