Samhandlingskonferanse for Helsefag

Faglærere fra Hønefoss vgs, elever, lærebedrifter, m fl holdt konferanse på Sundvolden hotell 16.9.

Målet med samhandlingsdager er å bidra til gode relasjoner og et tett samarbeid mellom skole og lærebedrifter i Helsearbeiderfaget både i fireårig og i ordinært løp.

Faglærere i Helsefag stod for organisering av dagen, og planla programmet i samarbeid med faglige ledere i kommunen.

Her deltok lærlinger, faglærere i Helsefag, veiledere og ledere i lærebedriftene, samt faglige ledere i kommunene i tillegg til representanter fra Utdanningsavdelingen, BFK. Kommunene som var representert var Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå og Krødsherad kommuner samt Vestre Viken ved Ringerike sykehus.

Rektor Torunn Mathisen ønsket velkommen. Det var innslag fra faglærerne om blant annet utdanningstilbudene i helsefag ved skolen og om Fagfornyelsen. Videre var det i informasjon om YFF, faglærerers oppfølging i bedrift og eksamen i bedrift. Det ble også snakket varmt om hospitering, sensorkurs i regi av faglærere, yrkesstolthet og rekruttering til Helsefag.


Faglærerne Marie Mugaas og Knut Thorvaldsen, begge fra Hønefoss vgs.

Lærlingene var sterkt representert ved klasse 1HSC som var tilstede hele dagen, og hadde forberedt en faglig kahoot til de 119 deltakerne. I tillegg bidro 1HSC på scenen med å dele erfaringer fra praksis og forventinger til veiledere og bedrifter, sammen med representanter fra 2HFB, 3HFA og 3HFB (Vg4) fra fireårig løp, samt lærlinger i ordinært løp. Lærlingenes bidrag var et spennende og reflektert innslag basert på erfaringer fra samtlige av klassene som var representert fra Vg1- Vg4. Det var både erfaringer, forventinger og ønsker som kom fram.

Det var også innslag om Fagprøven fra fagprøvenemda, og Intern plan fra kommunene i samarbeid med Utdanningsavdelingen.Deltakerne på konferansen var organisert i gruppebord bestående av deltakere som på tvers av kommuner, bedrifter og roller, delte erfaringer og foreslo tiltak for å sikre kvalitet på læringsarbeidet i bedrift, samt et helhetlig og relevant utdanningsløp for elever og lærlinger i Helsearbeiderfaget.Arbeidet er dokumentert og vil bli evaluert av faglærerne i samarbeid med faglige ledere i kommunene.

Det var en svært vellykket Samhandlingsdag med elevinvolvering og -medvirkning på høyt plan. Tekst: Marie Mugaas, bilder: Marie Mugaas, Mai Britt Bråthen og Torunn Mathisen.


Publisert 24. september 2019, oppdatert 8. mars 2020.