Læremidler

Fylkeskommunen har ansvar for å holde elevene med nødvendige trykte læremidler som lærebøker, og digitale læremidler, og med digitalt utstyr som PC.

Fylkeskommunen ikke kan pålegge elevene å dekke noen del av utgiftene ut over det som følger av forskriften til opplæringsloven.

Det går fram av privatskoleloven (§ 6-2 fjerde ledd) at de samme reglene gjelder for private skoler med rett til statstilskudd. Det er den enkelte privatskole som har ansvar for å holde elevene med gratis læremidler og utstyr.

Videregående opplæring er gratis og fylkeskommunr skal dekke utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler:

“ Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.” (opplæringsloven § 3-1 niende ledd).

Ved vår skole er det bibliotekaren som står for ut- og innlevering av lærebøker. Områdeleder for Fellesfag har ansvar for innkjøp både av bøker og andre læremidler, mens Buskerud fylkes IKT-avdeling står for all administrasjon og service av elev-pc'ene.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. juli 2018.