Kartleggingsprøver

Her følger skrivet fra Utdanningsdirektoratet angående obligatoriske kartleggingsprøver i videregående skole.

Til foresatte og elevar

Informasjon til foresatte og elever om obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing for Vg1. 

Det skal gjennomføres to obligatoriske kartleggingsprøver for alle elevene på Vg1 høsten 2013. Du får denne informasjonen fordi du/ditt barn går på Vg1. 

Hva er kartleggingsprøver?
 
Kartleggingsprøver er et verktøy som skal brukes av skolen og lærerne for å identifisere elever som ikke har tilegna seg nødvendige ferdigheter i lesing og regning fra grunnskolen. Informasjon fra prøvene skal gi skolen og læreren et bedre grunnlag for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt i vidaregående opplæring og å gi disse elevane ekstra oppfølging. Det er utarbeidet veiledningsmateriell til lærerne som beskriver hvordan resultatene fra prøva kan følges opp i klasserommet.

Når skal prøva gjennomføres? 
Prøvene skal gjennomføres i løpet av uke 34-37 (20. august–14. september). Skolen bestemmer sjøl hvilken ukedag prøva skal gjennomføres på. Kartleggingsprøva i regning er ei elektronisk prøve, mens kartleggingsprøver i lesing er på papir. Elever som er borte fra skolen på prøvedagen, skal få tilbud om å ta prøva seinere.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?
 
Kartleggingsprøvene i regning og lesing er prøver i regning og lesing som grunnleggende ferdigheter, og oppgavene er laga på bakgrunn av læreplanane for 10. trinnet. Det er altså ikke ei prøve i fagene matematikk eller norsk, men i regning og lesing som en integrert ferdighet i alle fag. Noen elever vil klare alle oppgavene, mens andre vil oppleve noen oppgaver som vanskelige.
 
Hvem får tilgang til resultatene? 
Resultatene skal først og fremst brukes av lærerne og skolen til å legge til rette undervisninga for elever som trenger ekstra oppfølging. Skolen skal gi eleven tilbakemelding på prøveresultatet. Dette kan danne utgangspunkt for en samtale mellom lærere og elever i en tidlig fase av vidaregående opplæring. 

Mer informasjon 
Mer informasjon om kartleggingsprøvene fins på Utdanningsdirektoratets nettside : www.udir.no/kartlegging-vgo.
Mer om læreplanverket for Kunnskapsløftet finst på: www.udir.no/grep.

Skolen er ansvarlig for å gi detaljert informasjon om avviklinga av kartleggingsprøva på din skole.

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

Publisert 3. oktober 2013, oppdatert 30. mai 2017.